Regulamin Oferia.pl

Spis treści
Artykuł 1. DEFINICJE
Artykuł 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Artykuł 3. REJESTRACJA
Artykuł 4. OGÓLNE WARUNKI WYSTAWIANIA OGŁOSZEŃ
Artykuł 5. PUBLIKACJA ZLECENIA
Artykuł 6. OPŁATY
Artykuł 7. SYSTEM OCEN
Artykuł 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
Artykuł 9. ODSTĄPIENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG W OFERII
Artykuł 10. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Artykuł 11. ZMIANY REGULAMINU
Artykuł 12. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
Artykuł 13. ZAŁĄCZNIKI

  Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 

Administrator
Spółka Leroy-Merlin Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, NIP 113-00-89-950, REGON: 010692148, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000053665, o kapitale zakładowym wynoszącym 51.000.000 zł, będąca usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 

Oferia
prowadzony w języku polskim przez Administratora serwis internetowy Oferia.pl, dostępny w domenie www.oferia.pl, służący do publikowania Ogłoszeń oraz zawierania umów dotyczących Usług lub Zleceń;

 

Ogłoszenie
informacja dostępna w Oferii dotycząca Usługi lub Zlecenia zamieszczona odpowiednio – przez Wykonawcę lub Zlecającego, mająca na celu znalezienie kontrahenta – odpowiednio innego Zlecającego lub Wykonawcy w zakresie dotyczącym przedmiotu Ogłoszenia, w celu zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikami;

 

Usługa
czynność objęta treścią Ogłoszenia zamieszczonego przez Wykonawcę zgodnie z Regulaminem i oferowana do wykonania przez Wykonawcę, w postaci oferty lub zaproszenia do składania ofert lub negocjacji;

 

Wizytówka
zbiór informacji zamieszczonych przez Wykonawcę w Oferii zgodnie z Regulaminem i stanowiących prezentację Wykonawcy oraz jego oferty usługowej;

 

Zlecenie
informacja umieszczana przez Zlecającego w Oferii, stanowiąca treść Ogłoszenia, będąca wyrazem zainteresowania zlecenia wykonania danej usługi oraz poszukiwania Wykonawcy do realizacji danej czynności w postaci zaproszenia do składania ofert lub negocjacji;

 

Propozycja Wykonania
oferta składana Zlecającemu przez Wykonawcę, zawierająca szczegóły dotyczące realizacji Zlecenia, obejmujące co najmniej istotne postanowienia umowy, której dotyczy Zlecenie;

 

Użytkownik
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora w ramach Oferii;

 

Wykonawca
Użytkownik prezentujący za pośrednictwem Oferii możliwość wykonania określonej działalności usługowej (za pomocą Wizytówki lub Usługi) lub składający Propozycję Wykonania usługi w postaci oferty w odpowiedzi na Zlecenie;

 

Zlecający
Użytkownik umieszczający w Oferii Zlecenie lub składający zamówienia na Usługi w ramach Oferii;

 

Konto
zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony w Oferii na rzecz Użytkownika od momentu prawidłowego zarejestrowania się w Oferii, umożliwiający pełne korzystanie z Oferii oraz gromadzenie informacji na temat czynności wykonywanych przez Użytkownika w Oferii zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu, chroniony unikalną nazwą Użytkownika (login) i hasłem;

 

Formularz Kontaktowy
dostępny w Oferii formularz elektroniczny służący do kontaktu z pracownikami Administratora, obsługującymi Oferię, dostępny w zakładce „Kontakt” (
http://oferia.pl/kontakt);

 

Regulamin
niniejszy regulamin serwisu Oferia.pl 
określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora.

 

2.1.

Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania Ogłoszeń w Oferii, a także zasady świadczenia innych usług dodatkowych.

 

2.2.

Oferia ułatwia Użytkownikom poszukiwanie Wykonawców lub Zlecających w zakresie realizacji różnego rodzaju usług, a także umożliwia zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą a Zlecającym. Informacje zamieszczone w Oferii, w szczególności Wizytówki lub Zlecenia stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

2.3.

Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 

2.4.

Użytkownik może kontaktować się z Administratorem w sprawie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:

 

a. elektronicznej: z użyciem Formularza Kontaktowego, dostępnego na stronie: http://oferia.pl/kontakt

b. pisemnej na adres: Leroy Merlin Polska, „Serwis Oferia”, ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa,

 

2.5.

Warunkiem uzyskania dostępu i korzystania z Oferii oraz jej funkcjonalności jest spełnienie przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących wymagań technicznych:

 

a. zastosowania jednej z przeglądarek:

- Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej,
- Mozilla Firefox w wersji 40 lub nowszej,
- Google Chrome w wersji 37 lub nowszej,
- Opera w wersji 12 lub nowszej,
- Microsoft EDGE w wersji 12 lub nowszej

b. włączonej obsługi ActiveX, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies

c. minimalnej rozdzielczości ekranu: 1280 x 720 pikseli.

 

3.1.

Możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Oferii przez Użytkownika wymaga zarejestrowania się w Oferii.

 

3.2.

W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji oraz wszystkich dalszych czynności w Oferii może dokonać wyłącznie osoba, która jest do tego należycie umocowana przez ten podmiot.

 

3.3.

Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza udostępnianego przez Administratora na stronach Oferii oraz akceptację Regulaminu. Użytkownik nie może podawać danych niezgodnych z rzeczywistością.

 

3.4.

Po prawidłowym wypełnieniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, na podany w nim adres poczty elektronicznej zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia aktywacji Konta oraz inne wymagane prawem informacje. Aktywacja Konta przez Użytkownika równoznaczna jest z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem umowy na czas nieokreślony o świadczenie usług drogą elektroniczną w serwisie Oferia na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu. Umowa zostaje zawarta w dniu potwierdzenia aktywacji Konta, dokonanej z adresu poczty elektronicznej Użytkownika, poprzez kliknięcie w link znajdujący się w otrzymanej przez Użytkownika wiadomości e-mail.

 

3.5.

Każdy Użytkownik może korzystać z Oferii logując się poprzez wskazanie nazwy Użytkownika (loginu) i hasła dostępu podanych w ramach rejestracji w Oferii.

 

3.6.

Aktywacja Konta w Oferii powoduje udostępnienie niektórych danych Użytkownika na publicznie dostępnych stronach Oferii. Użytkownik samodzielnie wybiera, które z jego danych będą wyświetlane, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. Administrator może żądać udokumentowania przez Użytkownika wskazywanych w Oferii danych.

 

3.7.

W ramach Oferii Użytkownik może prezentować dodane przez siebie pliki, w tym zdjęcia oraz inne materiały, w odniesieniu do których zastosowanie znajdują postanowienia pkt. 4.8 poniżej. W przypadku Użytkowników będących osobami fizycznymi, w ramach Oferii wyświetlane i publicznie dostępne jest co najmniej imię i nazwisko, a w przypadku innych podmiotów co najmniej ich nazwa lub firma. Zabronione jest usuwanie przez Użytkownika danych, o których mowa w niniejszym punkcie w trakcie korzystania z usług Oferii, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych.

 

3.8.

Z zastrzeżeniem pkt. 3.7 Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z prezentowania niektórych swoich danych w zakładce zawierającej te dane.

 

3.9.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika wskazanych podczas rejestracji, Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Oferii.

 

3.10.

Zgłoszenie przez Użytkownika dyspozycji usunięcia jego danych, jest możliwe jedynie w związku z rezygnacją z korzystania z usług i funkcjonalności Oferii.

 

 

 

 

4.1.

 

Administrator udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe w celu umożliwienia im zamieszczania w Oferii Ogłoszeń oraz zawierania umów dotyczących przedmiotu Ogłoszenia - na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

 

4.2.

Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie przez Użytkownika uprawnionego do zawarcia i wykonania umowy będącej rezultatem zamieszczonego Ogłoszenia, z uwzględnieniem postanowień punktu 3.2 Regulaminu.

 

 

4.3.

 

Administrator nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Użytkownicy mają możliwość zawarcia lub wykonania tych umów.

 

 

4.4.

 

Treść Ogłoszenia powinna być przygotowana przez Użytkownika w sposób zgodny z rzeczywistością, rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do istoty i właściwości Wizytówki lub Ogłoszenia.

 

 

4.5.

 

Wizytówkę lub Ogłoszenie należy umieścić w odpowiedniej ze względu na jego rodzaj kategorii branżowej. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany kategorii Wizytówki lub Ogłoszenia wskazanej przez Użytkownika, w przypadku umieszczenia w błędnej kategorii. O zmianie kategorii Użytkownik zostaje poinformowany drogą elektroniczną na wskazany przy rejestracji adres email. Użytkownik może usunąć zamieszczoną Wizytówkę lub Ogłoszenie, jeśli nie zgadza się z przyporządkowaniem dokonanym przez Administratora.

 

 

4.6.

 

Treść Wizytówki i Ogłoszenia powinna być zgodna z wymogami prawa, w szczególności powinna zawierać wymagane prawem informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony praw konsumentów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Wizytówce i Ogłoszeniu, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.

 

 

4.7.

Wizytówka i Ogłoszenie pochodzą od Użytkownika i są przez niego formułowane. Administrator nie ingeruje w treść Wizytówek i Ogłoszeń oraz nie dokonuje w tym zakresie modyfikacji, z zastrzeżeniem postanowienia 4.12.

 

 

4.8.

 

Treść Wizytówki i Ogłoszenia, w tym jego przedmiot, nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa, w tym dóbr osobistych lub praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich i innych praw własności intelektualnej), a także dobrych obyczajów, jak również nie może wpływać negatywnie na dobre imię i renomę Administratora lub innych serwisów powiązanych.

 

 

4.9.

Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zakazu dostarczania z użyciem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających prawa lub dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika działań lub publikowanie Wizytówek i Ogłoszeń zawierających treści wymienione jako zakazane w  Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

4.10.

 

Zabronione jest kopiowanie treści i innych materiałów (plików graficznych, dokumentów itp.) będących częścią Wizytówek i Ogłoszeń opublikowanych w Oferii w celu publikacji tych treści i materiałów na zewnętrznych, niezależnych od Oferii stronach internetowych lub wykorzystywania w inny sposób naruszający prawa osób trzecich lub Administratora.

 

 

4.11.

 

Użytkownicy zobowiązani są zamieszczać Wizytówki, Ogłoszenia, oferty oraz oświadczenia o ich przyjęciu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i przepisów polskiego prawa oraz przewidzianych nimi konsekwencji dla określonej czynności. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości.

 

 

4.12.

 

Administrator zastrzega sobie możliwość ukrywania fragmentów Zleceń, w zakresie odnoszącym się do danych umożliwiających kontakt z kontrahentem (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania, email, telefon, adres www, dane komunikatorów, pliki i linki zawierające dane kontaktowe itp.). W takim wypadku Zlecenie opatrzone będzie stosownym komunikatem. Dostęp do ukrytych danych uwarunkowany jest uiszczeniem opłaty.

 

 

4.13.

 

Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika działań polegających w szczególności na pozorowaniu udzielania odpowiedzi na Ogłoszenie lub wystawianiu opinii w związku z Ogłoszeniem celem uzyskania wyższej wiarygodności w systemie ocen lub obniżania wiarygodności innych Użytkowników. Działania takie nie mogą być dokonywane przy użyciu Kont innych Użytkowników lub przez osoby bliskie Użytkownikowi, osoby wspólnie zamieszkujące z Użytkownikiem, bądź osoby, z którymi Użytkownik pozostaje w relacjach powodujących uzasadnione wątpliwości, że Użytkownik i te osoby działają w porozumieniu bądź w jakikolwiek inny sposób w tym z wykorzystaniem urządzeń lub programów. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie treści umieszczane w Oferii, w tym w komentarzach i odpowiedziach.

 

 

4.14.

 

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie umów zawartych pomiędzy Użytkownikami Oferii.

 

 

4.15.

 

Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 4.16 poniżej, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także za legalność lub zdolność Użytkowników do świadczenia oferowanych usług, zawarcia i realizacji umów zawartych w Oferii.

 

 

4.16.

 

Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Wizytówki lub Ogłoszenia bądź innych treści lub zablokowania Konta w przypadku naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub naruszenia przepisów prawa, w szczególności w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub powzięcia wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności.

 

 

4.17.

 

W przypadku blokady Konta wszystkie opublikowane przez Użytkownika Ogłoszenia zostają automatycznie usunięte, Użytkownik nie może korzystać z żadnych usług świadczonych przez Administratora w ramach Oferii, a Administrator może rozwiązać umowę zawartą z Użytkownikiem w trybie natychmiastowym.

 

 

4.18.

 

Administrator ma prawo do usunięcia Wizytówki, Ogłoszenia lub innych materiałów lub przekazów, jeżeli naruszają one w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawierają treści:

 1.  powszechnie uznane za obraźliwe,

 2.  noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,

 3.  naruszające dobra osobiste, dobre obyczaje, prawa autorskie, prawa ochronne do znaków towarowych lub inne prawa własności intelektualnej,

 4.  szkodzące dobremu imieniu lub renomie Oferii, Administratora,

 5.  wprowadzające w błąd.

 

4.19.

 

Nie naruszając postanowień poprzedzających Administrator nie odpowiada za:

 1.  brak zainteresowania przedmiotem Wizytówki i Ogłoszenia przez innych Użytkowników,

 2.  realizację obowiązków Użytkowników, w tym będących przedsiębiorcami, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym zwłaszcza chroniących prawa konsumentów.

 


5.1.

W celu zamieszczenia Ogłoszenia, którego treścią jest Zlecenie, Użytkownik posiadający Konto, po zalogowaniu na nim powinien spełnić łącznie następujące warunki:

 1. stworzyć i zatwierdzić opis Zlecenia, określający ogół warunków, na jakich Zlecenie ma być wykonane, poprzez wypełnienie formularza zamieszczenia Ogłoszenia dostępnego na stosownej stronie Oferii – opis powinien być zgodny z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu,

 2. wybrać interesujące Użytkownika opcje dodatkowe dotyczące publikacji Ogłoszenia.

   

5.2.

Podmiot nieposiadający Konta lub niezalogowany, w celu zamieszczenia Ogłoszenia, którego treścią jest Zlecenie, powinien spełnić łącznie następujące warunki:

 1. stworzyć i zatwierdzić opis Zlecenia, określający ogół warunków na jakich Zlecenie ma być wykonane, poprzez wypełnienie formularza zamieszczenia Ogłoszenia dostępnego na stosownej stronie Oferii – opis powinien być zgodny z zasadami określonymi Załączniku nr 1 do Regulaminu,

 2.  wybrać interesujące go opcje dodatkowe dotyczące publikacji Ogłoszenia,

 3.  podać dane podmiotu,

 4.  zaakceptować niniejszy Regulamin,

 5.  potwierdzić chęć publikacji Zlecenia poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Oferię na adres e-mail podany przez Użytkownika publikującego Zlecenie.

5.3.

Użytkownik ma możliwość zmiany treści (edycji) zamieszczonego już Zlecenia, odpowiada jednak za powstałe skutki treści zamieszczonych uprzednio.

 

5.4.

Wykonawcy zainteresowani Zleceniami składają Propozycje Wykonania poprzez skorzystanie z dostępnego w Oferii narzędzia „Wyślij propozycję wykonania”. Propozycje Wykonania zostaną umieszczone w treści Zlecenia i powinny być zredagowane w czytelny i precyzyjny sposób, a ich treść powinna być zgodna z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

 

5.5.

Propozycję Wykonania należy rozumieć jedynie jako zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji

 

5.6.

Publikacja Zlecenia w Oferii kończy się w następujących sytuacjach:

 1.  po upływie terminu publikacji Zlecenia;

 2.  w przypadku wcześniejszego zakończenia publikacji Zlecenia przez Zlecającego,

 3.  z chwilą wyboru Wykonawcy Zlecenia przez Zlecającego,

 4.  w momencie usunięcia Zlecenia na podstawie punktu 4.16 niniejszego Regulaminu.

5.7.

W przypadku, gdy publikacja Zlecenia zakończy się wyborem Wykonawcy przedstawiającego ofertę, a wybrany Wykonawca zaakceptuje wybór, na skutek przyjęcia oferty pomiędzy Wykonawcą a Zlecającym dochodzi do zawarcia umowy o treści ustalonej przez strony umowy, które nawiązały kontakt w Oferii. W takim wypadku Zlecający i wybrany Wykonawca powinni realizować umowę na warunkach przez siebie ustalonych.

 

5.8.

Zapewnienie spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa, np. zachowania formy pisemnej bądź innej formy szczególnej dla ważności umowy, należy wyłącznie do stron umowy.

 

5.9.

Strony ustalają między sobą formę kontaktu i termin zawarcia umowy. Jeżeli nie postanowią inaczej powinny nawiązać kontakt w sugerowanym terminie nie później niż w ciągu siedmiu dni od momentu akceptacji wyboru przez Wykonawcę.

 

5.10

Użytkownik może opublikować w tym samym czasie nie więcej niż 3 Zlecenia dotyczące tej samej czynności. Każde z takich Zleceń powinno być opublikowane w innej kategorii tematycznej, o ile zakres zlecanej czynności na to pozwala. Zlecenia w liczbie powyżej wskazanego limitu nie będą akceptowane i nie będą publikowane w Oferii.

 

 

 

6.1.

 

Część usług w ramach Oferii świadczonych jest odpłatnie. Zasady pobierania opłat oraz wystawiania faktur określone są w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

 

 7.1.

W ramach Oferii udostępniony jest system ocen, który służy do wystawiania Wykonawcom opinii na temat przebiegu i realizacji transakcji. Zlecający będący stroną zawartej w Oferii umowy może jednokrotnie wystawić Wykonawcy tej umowy ocenę za każdą przeprowadzoną transakcję. Wykonawca, który otrzymał ocenę może ją jednokrotnie uzupełnić o swoją odpowiedź.

 

 7.2.

Treści ocen oraz odpowiedzi są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających Oferię.

 

 7.3.

Ocena jest zawsze przyporządkowana do konkretnej transakcji – Ogłoszenia. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za umieszczone przez siebie oceny oraz odpowiedzi.

 

 7.4.

Oceny oraz odpowiedzi powinny być zredagowane w czytelny, zrozumiały i precyzyjny sposób, a ich treść powinna być zgodna z zasadami zapisanymi w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

 7.5.

Administrator nie ingeruje w treść ocen oraz odpowiedzi zamieszczanych przez Użytkowników. Ocenę lub odpowiedź usuwa się na zasadach przewidzianych przepisami prawa, w tym gdy narusza ona dobre obyczaje lub narusza lub zagraża naruszeniem dóbr osobistych, a także gdy jest sprzeczna z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 

 7.6.

W Oferii niedozwolone są działania, których efektem może być fałszywe zawyżanie wiarygodności Użytkownika w systemie ocen, na przykład poprzez wystawianie nieprawdziwych ocen lub ocenianie transakcji, które nie doszły do skutku.

 

 

 

8.1.

Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania usług, w tym nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu infrastruktury technicznej serwisu Oferia, należy składać za pośrednictwem Formularza Kontaktowego w serwisie Oferia lub pisemnie na adres Administratora z dopiskiem „Serwis Oferia.pl”. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej kompletnego wniesienia, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji, nieprzekraczającym 21 dni. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Administratora usług w ramach Oferii, w terminie 30 dni od dnia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.


 

8.2.

Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu), numer Ogłoszenia, którego dotyczy reklamacja (jeśli numer został nadany), bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, a także wskazanie okoliczności lub materiały uzasadniające reklamację. Administrator udzieli odpowiedzi na reklamację w sposób, w terminie i na warunkach określonych w artykule 9.1.


 

8.3.

Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Przykładowo pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Poddanie sporu pozasądowej metodzie rozstrzygnięcia będzie w każdym przypadku uzależnione od zgody Administratora.


 

 

 9.1.

Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług w Oferii w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy tj. od dnia potwierdzenia aktywacji o którym mowa w artykule 3.4 Regulaminu. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy o świadczenie usług w Oferii, Użytkownik powinien złożyć Administratorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy (na przykład pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).  Użytkownik może skorzystać ze stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu wzoru formularza odstąpienia od umowy, w załączniku tym znajduje się również pełne pouczenie o odstąpieniu od umowy. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał do Administratora oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, na rzecz którego usługa została za jego wyraźną zgodą w pełni zrealizowana o czym zostanie poinformowany przed rozpoczęciem jej świadczenia.


 9.2.

Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać z Administratorem umowę o świadczenie usług w ramach Oferii, poprzez wysłanie za pośrednictwem Formularza Kontaktowego wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o rozwiązaniu umowy, ze wskazaniem danych identyfikujących Konto Użytkownika. Administrator może zweryfikować prawdziwość oświadczenia poprzez wysłanie na adres e-mail przypisany do Konta prośby o potwierdzenie. Umowa o świadczenie usług w ramach Oferii ulega rozwiązaniu z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia, chyba że Użytkownik publikuje Ogłoszenie lub odpowiedział na opublikowane Ogłoszenie. W takim wypadku umowa ulega rozwiązaniu po upływie 30 dni od zakończenia publikacji ostatniego Ogłoszenia, w którym Użytkownik uczestniczył (publikował lub odpowiadał) korzystając z danego Konta.


 9.3.

Administrator zastrzega sobie prawo do rozwiązania w każdym czasie umowy w trybie natychmiastowym z Użytkownikiem, który narusza postanowienia Regulaminu.


 9.4.

Jeżeli umowa została rozwiązana przez Administratora, Użytkownik nie może dokonać ponownej rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody Administratora.


 

 

10.1.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawarte są w Polityce prywatności.

 

 

11.1.

Administrator może w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania Oferii, a także w celu poprawy ochrony prywatności Użytkowników i zapobiegania nadużyciom, zmienić niniejszy Regulamin lub uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Oferii. Użytkownik zostanie powiadomiony o fakcie i treści zmian lub nowej wersji usług świadczonych w ramach Oferii. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie nie wcześniej niż w terminie 10 dni od dnia poinformowania o zmianie Regulaminu. Użytkownik może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego Regulaminu i rozwiązać umowę zgodnie z artykułem 9.2. Regulaminu.

 

 

12.1.

Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach oraz podstronach Oferii stanowią przedmiot praw Oferii lub Użytkowników. Wskazane elementy mogą stanowić przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Oferii materiałów wymaga każdorazowo zgody uprawnionego i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać praw Oferii lub Użytkowników.

 

12.2.

Każdy z Użytkowników przyjmuje do wiadomości, że zamieszczone przez niego treści, w tym zdjęcia, inne materiały stanowiące utwory lub przedmiot innych praw wyłącznych Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Administratora w celu wykonania zawartej z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez czas nieoznaczony na podstawie niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie takich materiałów przez Administratora uprawniającej do:

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Materiałów - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Materiałów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Materiały utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c. w zakresie rozpowszechniania Materiałów w sposób inny niż określony w pkt b powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

d. poprzez umieszczenie Materiałów w Serwisie, Klient nieodpłatnie przenosi na Administratora Leroy Merlin prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Materiałów umieszczonych w Serwisie przez Klienta.

 

12.3.

Użytkownik zamieszczający zdjęcia lub inne materiały przyjmuje do wiadomości, że ich rozmiar może być zmieniony celem dostosowania do wymagań serwisu Oferia.

 

 

 

Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:

 

 

Załącznik nr 1 : Czynności zakazane

 

Załącznik nr 2 : Opłaty i faktury

 

Załącznik nr 3 : Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy.

                   Warszawa, dnia 13.04.2022r.
Regulamin obowiązujący do 12.04.2022r.

do góry ^